Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Sitemize 337156 kez erişildi

Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
    Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi / Makale Detayları

Yıl: 2016   Cilt(Volume): 7   Sayı(Number): 2   Sayfa(Page): 153-166 2016-2-153-166.pdf


Başlık:Coccidoxenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae)un Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) üzerinde yaşam çizelgesi

Yazar: Menekşe KURT, İsmail KARACA

Özet: Bu çalışmada Turunçgil unlubiti (Planococcus citri)'nin önemli bir parazitoiti olan Coccidoxenoides perminutus Timberlake (Hymenoptera: Encyrtidae)’un bazı biyolojik parametreleri araştırılmıştır. Denemeler 25±1°C sıcaklık, %60±5 orantılı nem ve 16:8 aydınlık:karanlık koşullarının sağlandığı iklim odalarında gerçekleştirimiştir. Parazitoitin detaylı biyolojik parametreleri yaşam çizelgesi oluşturularak elde edilmiştir. Yaşam çizelgesinde kullanılan üremeye ilişkin ham veriler iki farklı yöntem ile elde edilmiş ve analizler iki farklı yöntem ile yapılmıştır. İlk yöntemde parazitlenmiş unlubit nimflerinin kararmış olma durumuna göre parazitoitin günlük bıraktığı yumurtalar saptanırken, ikinci yöntemde parazitoit çıkış deliklerine göre belirlenmiştir. Çalışma sonucunda C. perminutus'un yumurtadan ergine gelişme süresi 15.975 gün, ömrü 17.400 gün ve tüm yaşamı 33.375 gün olarak saptanmıştır. Parazitoitin bıraktığı günlük yumurta sayısı birinci yönteme göre 9.377, ikinci yönteme göre ise 6.898 olarak hesaplanmıştır. Birey başına bırakılan toplam yumurta sayısı ise söz konusu iki yönteme göre sırasıyla 162.475 ve 118.525 olarak hesaplanmıştır. Bırakılan yumurta sayıları üzerinden oluşturulan yaşam çizelgesi parametreleri yine her iki yöntem için sırasıyla; kalıtsal üreme yeteneği (rm) 0.274 ve 0.254 yumurta/birey/gün; Net üreme gücü (Ro) 154.797 ve 112.244 yumurta/birey/generasyon; Ortalama döl süresi (To) 18.426 ve 18.324 gün; Brüt üreme oranı (GRR) 216.804 ve 155.234; Populasyonun ikiye katlama süresi (T2) 2.533 ve 2.730 gün ve Artış oranı sınırı (λ) 1.315 ve1.289 yumurta/birey/gün olarak belirlenmiştir. Yöntemler arasındaki farklılığın parazitoidin bıraktığı tüm yumurtalardan ergin çıkışının gerçekleşememesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak ergin çıkışı gerçekleşmese de parazitoid larvaların konukçusunu öldürmüş ve bu verilerle hesaplanan parametreler daha yüksek bulunmuştur. Yaşa bağlı olarak elde edilen canlı kalma oranı (lx) verilerinin Weibull dağılım eğrisi çizilmiş ve bunun Holing’in 1. Tip yaşam eğrisine benzediği, yani artan bir popülasyon eğiliminde olduğu görülmüştür. Ayrıca günlük bırakılan yumurta sayılarına göre (mx) en uygun Enkegaard dağılım eğrisi ve parametreleri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Turunçgil unlubiti, biyoloji, yaşam çizelgesi, Weibull, EnkegaardTitle: Titel Life table of Coccidoxenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) on Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae)

Author: Menekşe KURT, İsmail KARACA

Abstract: In this study some biological characteristics of Coccidoxenoides perminutus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae), an important parasitoid of the citrus mealybug, Planococcus citri, were investigated. Experiments were conducted in a climate controlled room at 25±1° C, 60±5 % RH and 16:8 L:D. Detailed biological parameters of the parasitoid were obtained by constructing a life table. The raw data of reproduction used in the life chart was obtained by two different methods and analyses were also conducted with two different methods. In the first method, the amount of eggs layed daily by parasitoit were determined according to the darkened mealybug nymphs. In the second method, the amount of parasitoit exit holes were considered. Development time from egg to adult, adult longevity and total longevity of C. perminutus were determined as 15.975 days, 17.400 days and 33.375 days, respectively. The mean number of eggs laid daily was calculated as 9.377 with the first method and 6.898 with the second method. The total number of eggs laid per individual was determined as 162.475 and 118.525, respectively. Life table parameters developed from the number of eggs laid were determined as; the intrinsic rate of increase (rm) 0.2274 and 0.254 eggs/individual/day, net reproduction rate (R0) 154.797 and 112.244 eggs/individual/ generation, mean generation time (T0) 18.426 and 18.324 days, gross reproduction rate (GRR) 216.804 ve 155.234, doubling time (T2) 2.533 and 2.730 days and finite rate of increase (λ) 1.315 ve1.289 eggs/individual/day respectively for two methods. It is understood that the difference between the methods was resulted from the undeveloped adults from the parasitoids eggs. However, the parasitoid larvae killed the host even though adult development did not occur, and the parameters calculated by using these data were higher. The Weibull distribution curve of age dependent survival rate (lx) data was drawn and it was understood to be similar to Type 1 Holing life curve that shows a tendency to an increasing population. Additionally, the Enkegaard distribution curve and its parameters were found the most suitable according to number of eggs per day.

Keywords: Citrus mealybug, biology, life table, Weibull, Enkegaard> Ana Sayfa
> Neden Biyolojik Mücadele?
> Duyurular
> Dernek Yönetimi
> Dernek Tüzüğü
> Dernek Üyeleri
> Üyelik Başvuru Formu
> Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi
> Biyolojik Mücadele Kongre Bildirileri
> Biyolojik Mücadele Aktörleri
> Bitki Koruma Dernekleri
> Linkler
> İletişim
> bimude@cu.edu.tr
www.biyolojikmucadele.org.tr

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü
01330 Sarıçam(Balcalı)-Adana/Türkiye | 0(322) 338 63 69
© Copyright 2011 - Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği - Adana / Türkiye